วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ


 
ปรัชญา
มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม นำสังคมพัฒนา
ปณิธาน
มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
เอกลักษณ์
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ค่านิยมร่วม(CORE VALUES)
รักสถาบัน มุ่งมั่นวิชาการ สมานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
อัตลักษณ์
มีวินัย ใจอาสา

 

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.- 23 เม.ย.2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 207 6290


 
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ