แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

จำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่มเพื่อเข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)(ครั้งที่ ๑) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก
ประกาศค่าลงทะเบียนการศึกษาของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศค่าลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒