หน้าแรก

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) | อัตลักษณ์ (IDENTITY)

การพยาบาลฉุกเฉิน | รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีบุคลิกภาพสง่างาม

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดดวงแข คณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดโครงการบ…

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาพยาบาลภาคสนาม รุ่นที่ ๑๓๔ โด…

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มูลนิธิโรตารี ๓๓๕๐ โด…