ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557

(อยู่ระหว่างดำเนินการ กรุณารอผล)

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร(รอบ2) บุคคลทั่วไป ปี2557

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

บุคคลทั่วไป (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2557

ประกาศ รายชื่อผู้ได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ(เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาล 2557

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ(เพิ่มเติม)

เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลทั่วไป) และ (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557

ค่าลงทะเบียน หลักสูตรผู้ช่วย ปี2557

ประกาศ ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 25557

ค่าลงทะเบียน หลักสูตรพยาบาล ปี2557

ประกาศ ค่าลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ: 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ทำสัญญา หลักสูตรพยาบาล(ระบบAdmission) ปี2557

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โดยวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญาเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี2557

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญาเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษาปี2557

รายละเอียดการเตรียมเอกสารและการกรอกข้อมูลเอกสารสัญญา อ่านได้จากเอกสารประกอบทั้ง 4 ไฟล์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2557

(อยู่ระหว่างดำเนินการ กรุณารอผล)

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

บุคคลทั่วไป (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://nursepolice.thaijobjob.com

ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2557

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ(เพิ่มเติม)

เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลทั่วไป) และ (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ ค่าลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบ:

ประกาศ ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 25557

ประกาศรับสมัครงาน

กำหนดการรับสมัคร และสอบคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี2557

ตารางกำหนดการรายละเอียดการรับสมัคร และเข้าสู่ระบบรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล 2557