แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

TCAS – Thai university Central Admission System

โครงการนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ออนไลน์

ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ (ฉบับที่ ๒)(สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ )
การจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดขอ...
Read More
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓