หน้าแรก

แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

TCAS – Thai university Central Admission System

โครงการนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ออนไลน์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ปี 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ปี 2564

ประกาศรับสมัครรับสมัครนักเรียน...
Read More
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โครงการบุคคลทั่วไป) (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) 			ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ (ฉบับที่ ๒)(สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ )