แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

TCAS – Thai university Central Admission System

จำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่มเพื่อเข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)(ครั้งที่ ๒)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการและได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พล.ต.ต.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นพ.(สบ ๗)(๓)) รพ.ตร.ประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(TCAS รอบที่ ๔)) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒