เอกสารรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
โดย คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้

๑. ประเภท/กลุ่มของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ รายงานวิจัย

๒. ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียการได้ยินของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO HEARING LOSS AMONG TRAFFIC POLICE WORKING IN BANGKOK

๓. ปีที่วิจัย ๒๕๕๖

๔. ผู้วิจัย พ.ต.ท.หญิงพัชรี กระจ่างโพธิ์

ประกาศรับสมัครงาน