วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ


 
ปรัชญา
มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม นำสังคมพัฒนา
ปณิธาน
มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
เอกลักษณ์
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ค่านิยมร่วม(CORE VALUES)
รักสถาบัน มุ่งมั่นวิชาการ สมานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
อัตลักษณ์
มีวินัย ใจอาสา

 


 
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ