ประกาศ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2557
 

ค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลปี1 ปี2557

การปฏิบัติตนในการมอบตัวและการทำสัญญาเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี2557

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บุคคลทั่วไป(รอบที่2)

ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ ค่าลงทะเบียนการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา2557

ประกาศรับสมัครงาน