แบบสอบถาม ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือก
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่23 ตุลาคม2561 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมสักการะ ถวายพวงมาลา