พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการภาคสนาม รุ่นที่ ๑๓๔