แนะนำ วพ.

วิสัยทัศน์  (VISION)

เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)

        ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข

          ๔. บริการวิชาการแก่สังคม

          ๕. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย   

          ๖.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ปรัชญา (PHILOSOPHY)   มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม นำสังคมพัฒนา

ปณิธาน ( RESOLUTION) มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)    การจัดการภาวะฉุกเฉิน  

อัตลักษณ์ (IDENTITY)     มีวินัย ใจอาสา