วิสัยทัศน์ (VISION)

         เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)

      ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

      ๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

      ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข

      ๔. บริการวิชาการแก่สังคม

      ๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

      ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ปรัชญา (PHILOSOPHY)        มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม นำสังคมพัฒนา

ปณิธาน ( RESOLUTION)       มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)   การพยาบาลฉุกเฉิน

อัตลักษณ์ (IDENTITY)            รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีบุคลิกภาพสง่างาม