ประกาศปิดรับสมัคร
เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องประเด็นกฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล : การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ ชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

Read more

ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องประเด็นกฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล : การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ประชุมวิชาการประจำปี

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(โครงการบุคคลทั่วไป) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตัวสำรอง)

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตัวสำรอง)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read more

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read more

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิต (โครงการบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read more