วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษภัยของการสูบบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

๑. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลตำรวจมีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่

๒. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลตำรวจมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่

๓. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลตำรวจมีทักษะการให้คำแนะนำการลด ละ เลิกสูบบุหรี่แก่ผู้สูบบุหรี่

โดยภายในงามมีกิจกรรมดังนี้

๑. กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

โดย พ.ต.อ.หญิง กาญจนา คงมั่น

๒. กิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติ การให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่โดยใช้หลัก 5A, 5D, 5R

โดย พ.ต.ท.หญิง นงนุช พานิชผล คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลตำรวจ

๓.”แนะนำชมรมฯ“ เปิดบ้านเปิดใจห่างไกลบุหรี่

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสรรค์

สังคมไทยปลอดบุหรี่โดย PC Smart ชั้นปีที่ ๒

๔. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง”

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสรรค์

สังคมไทยปลอดบุหรี่โดย PC Smart ชั้นปีที่ ๓

๕. ระดมสมองและนำเสนอแนวทางการป้องกันและลดการใช้บุหรี่ตอบคำถามชิงรางวัล

ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสรรค์

สังคมไทยปลอดบุหรี่โดย PC Smart ชั้นปีที่ ๓

Tags:

Comments are closed