พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการภาคสนาม รุ่นที่ ๑๓๔
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕