ข้อมูลส่วนหน้าในการทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐาน ทางการศึกษาพยาบาล

ในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)

๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข

๔. บริการวิชาการแก่สังคม

๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ปรัชญา

มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม นำสังคมพัฒนา

ปณิธาน
มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

เอกลักษณ์

การจัดการภาวะฉุกเฉิน

ค่านิยมร่วม(CORE VALUES)

รักสถาบัน มุ่งมั่นวิชาการ สมานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์

มีวินัย ใจอาสา

ภารกิจหลัก

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จรรยบรรณแห่งวิชาชีพ นายตำรวจสัญญาบัตรที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และทำหน้าที่ของสถาบันอุดรมศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ การวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนะรรม

วัตถุประสงค์

๑. การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

๒. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

๓. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds