ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเรื่อง จำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่มเพื่อเข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

Categories:

Tags:

Comments are closed