วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.อ.หญิง พัชรวดี ชูสงค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม คณะอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน “Recycle Fashion Show” โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูป สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำกลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ ผ่านกระบวนการการคิดและการทำงานเป็นทีม เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาภาวะโลกร้อน

Tags:

Comments are closed