เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ.2566 นศพต.ขวัญข้าว ภูมิสถาน และ นศพต.เกศินี มังคลาด ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leardership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 5 จัดโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล พร้อมได้รับใบเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ มีภาวะผู้นำทางจริยธรรม และนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่เพื่อนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของตนเอง รวมทั้งเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคต ณ ห้องประชุมสิริโสภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้จากผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสภานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการอบรมฯ จะนำความรู้และทักษะภาวะผู้นำทางจริยธรรมมาพัฒนาโครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจสภาการพยาบาล และศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

**คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและแผนงานประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบุคคลที่มีในกิจกรรม**

#PoliceNursingCollege

#พยาบาลตำรวจ

#นักศึกษาพยาบาลตำรวจ

#วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

#โรงพยาบาลตำรวจ

Tags:

Comments are closed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds