๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) เข้ามอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ๕๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีพล.ต.ต.หญิงสุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมพิธี

Tags:

Comments are closed