การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สามารถสมัครได้ในลิงค์นี้