ประชาสัมพันธ์จากคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฯค่ะ📣📣

📌📌ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฟังการ
ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

“เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บนแนวทาง Outcome-Based Eeducation” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายนโยบายและแผน สถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น

Tags:

Comments are closed