ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เรื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๙ เครื่อง รายละเอียดตามเอกสาร

Tags:

Comments are closed