คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ

เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยให้สถานศึกษาปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๘  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์  และให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสารณสุขอย่างเคร่งครัด

Download Attachments