ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ชั้น ๓  

เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์   -  วันศุกร์

เปิดบริการตั้งแต่เวลา

๐๗.๓๐  - ๑๖.๓๐

ทุกวันในเวลาราชการและ

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์   -  วันพฤหัสบดี

เปิดบริการตั้งแต่เวลา

๑๖.๓๐  -  ๒๐.๓๐

ระเบียบการใช้ห้องสมุด การทำบัตรสมาชิก

๑. การทำบัตรสมาชิกจะใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรข้าราชการ โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการใช้บริการยืม-คืนหนังสือ

๒. ต้องนำบัตรมาด้วยทุกครั้งในการใช้บริการยืม-คืนหนังสือ

๓. ในกรณีบัตรหาย ต้องเขียนใบคำร้องขอทำใหม่และมีค่าธรรมเนียมในการทำบัตร ได้ที่ฝ่ายพัฒนา ๑ (ห้องสมุด)

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าใช้บริการ  ดังนี้

๑.  ห้ามนำกระเป๋า  ถุงย่าม  และสิ่งของสัมภาระ(ยกเว้นของมีค่า) เข้าไปในห้องสมุด

๒.  สิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม คือ

- อย่าส่งเสียงดัง

- ห้ามนำอาหาร  เครื่องดื่มเข้ามารับประทาน

- ห้ามสูบบุหรี่

- โปรดแต่งกายให้สุภาพ