หลักการพยาบาล(ลพ.)

พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคหลักการพยาบาล(ลพ.)

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท์
ผศ.(สบ๕)

พ.ต.อ.หญิง นวลลออ ทวิชศรี
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง เขมิกา ปาหา
อาจารย์(สบ๒)

ร.ต.อ.หญิง กุลวีณา ศิษยนเรนทร์

อาจารย์(สบ๑)