หลักการพยาบาล(ลพ.)

พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคหลักการพยาบาล(ลพ.)

พ.ต.ท.หญิง นวลลออ ทวิชศรี
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง สุชัญญ์ญา มูลจันที
อาจารย์(สบ๒)

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง เขมิกา ปาหา
อาจารย์(สบ๒)

ร.ต.อ.หญิง กุลวีณา ศิษยนเรนทร์