สำนักงานผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

พ.ต.อ.วราวุธ  เจียมสุข
รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(๑)

 

พ.ต.อ.หญิง สุจินดา วงศ์บุญรอด
รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(๒)