วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (วฐ.)

พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์พื้อนฐาน(วฐ.)

พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ปรียพร วิศาลบูรณ์
อาจารย์(สบ๓)

ว่าที่ พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์
อาาจารย์(สบ๒)

ร.ต.ท.หญิงเบญญาภา​ ทนต์ประเสริฐเวช