พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล
รศ. (สบ ๕)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (วฐ.)

พ.ต.อ.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์
ผศ.(สบ๔)

 พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์
ผศ.(สบ๓)

ว่าที่​ ร.ต.อ.หญิง​ เบญญาภา​ ทนต์ประเสริฐเวช
อาจารย์ (สบ ๑)​