พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร
ผศ. (สบ ๔)
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (พอ.)

พ.ต.อ.หญิง รจนาถ หอมดี
ผศ. (สบ ๔)

พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ เลิศธีรกุล
อาจารย์ (สบ ๓)

ร.ต.อ.หญิง ณัฐธิดา สมหา
อาจารย์ (สบ ๑ )