พยาบาลอายุรศาสตร์(พอ.)

พ.ต.อ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลอายุรศาสตร์(พอ.)

พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง รจนาถ หอมดี
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง
อาจารย์(สบ๒)

พ.ต.ต.หญิง พรรณทิพา เวชรังษี
อาจารย์(สบ๒)