พ.ต.อ.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
ผศ.(สบ ๔)
หัวหน้าภาควิชาพยาบาลอนามัยชุมชน (พช.)

พ.ต.อ. ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์
ผศ. (สบ ๔)

พ.ต.อ.หญิง พัชรี กระจ่างโพธิ์
ผศ. (สบ ๔)

พ.ต.ท.หญิง วิถี ธุระธรรม
อาจารย์ (สบ ๓)

ร.ต.อ.หญิง ภัสรา วีระพงษ์
อาจารย์ (สบ ๑)