พยาบาลอนามัยชุมชน (พช.)

พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ ภูสาหัส
ผศ.(สบ๔)
หัวหน้าภาคพยาบาลอนามัยชุมชน(พช.)

พ.ต.อ.หญิง สมสุข ภาณุรัตน์
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.อ.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง พัชรี กระจ่างโพธิ์
อาจารย์ (สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง วิถี ธุระธรรม
อาจารย์ (สบ๓)

พ.ต.ท. ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์
อาจารย์ (สบ๓)