พยาบาลอนามัยชุมชน (พช.)

พ.ต.อ.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.อ.หญิง พัชรี กระจ่างโพธิ์
อาจารย์ (สบ๔)

พ.ต.อ. ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์
อาจารย์ (สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง วิถี ธุระธรรม
อาจารย์ (สบ๓)

ร.ต.อ.หญิง ภัสรา วีระพงษ์
อาจารย์ (สบ๑)