พ.ต.อ.หญิง สิวาภรณ์ เจริญวงศ์
ผศ. (สบ ๔ )
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูตินารีเวชศาสตร์ (พน.)

พ.ต.ท.หญิง รณิดา ถิรปาลวัฒน์
อาจารย์ (สบ ๓)

พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ สุขสวัสดิพร
อาจารย์(สบ ๓ )

พ.ต.ท.หญิง พรพิมล โสฬสกุลางกูร
อาจารย์ (สบ ๓ )

ร.ต.อ.หญิง พัชรวดี ชูสงค์
อาจารย์ (สบ ๑ )