พยาบาลศัลยศาสตร์(พศ.)

พ.ต.อ.หญิง ปราณี เสนีย์

รศ.(สบ๕) หัวหน้าภาคพยาบาลศัลยศาสตร์

พ.ต.อ.หญิง อารยา โถวรุ่งเรือง
รศ.(สบ๕)

พ.ต.ท.หญิง ปริญญา แก้วสงค์
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถกี
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ต.หญิง อภิรมย์ ทะดวงศร

อาจารย์(สบ๒)