พ.ต.อ.หญิง อารยา โถวรุ่งเรือง
รศ. (สบ ๕ )
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

พ.ต.อ.หญิง ปริญญา แก้วสงค์
ผศ. (สบ ๔)

พ.ต.อ.หญิง นวลลออ ทวิชศรี
ผศ.(สบ ๔ )

พ.ต.อ.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถกี
ผศ. (สบ ๔)

พ.ต.ท.หญิง อภิรมย์ เลี่ยนเครือ

อาจารย์(สบ๒)