พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล
รศ.(สบ ๕ )
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (พจ.)

พ.ต.อ.หญิง กาญจนา คงมั่น
ผศ. (สบ ๔)

พ.ต.อ.หญิง ชุติมา ฮากิม
ผศ. (สบ ๔)

พ.ต.อ.หญิง กานดา สายวงศ์เทือก
ผศ. (สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์
ผศ. (สบ ๓)

พ.ต.ท.หญิง สุภาพร พันพยัคฆ์
อาจารย์ (สบ ๒)

ร.ต.อ.หญิง จุฑามาศ ตุ้มเฉลิมชัยสกุล
อาจารย์ (สบ ๑)