พยาบาลจิตเวชศาสตร์ (พจ.)

พ.ต.อ.หญิง ไฉไล  เที่ยงกมล รศ.(สบ๕)

หัวหน้าภาคพยาบาลจิตเวชศาสตร์(พจ.)

พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมั่น
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง กานดา สุขมาก
อาจารย์(สบ๓)

ร.ต.อ.หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์
อาจารย์(สบ๒)

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สุภาพร พันพยัคฆ์