พยาบาลจิตเวชศาสตร์ (พจ.)

พ.ต.อ.หญิง ไฉไล  เที่ยงกมล รศ.(สบ๕)

หัวหน้าภาคพยาบาลจิตเวชศาสตร์(พจ.)

พ.ต.อ.หญิง กาญจนา คงมั่น
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.อ.หญิง ชุติมา ฮากิม
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.อ.หญิง กานดา สายวงศ์เทือก
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์
อาจารย์(สบ๒)

ร.ต.อ.หญิง จุฑามาศ ตุ้มเฉลิมชัยสกุล
อาจารย์(สบ๑)