พ.ต.อ.หญิง เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช
ผศ. (สบ ๔ )
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (พก.)

พ.ต.อ.หญิง ปาริชาติ จันทนพ
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท. หญิง กัลยาลักษณ์ ไชยศิริ
อาจารย์ (สบ ๓ )

ร.ต.ท.หญิง พลอยชมพู ปานปรุง

อาจารย์ (สบ ๑)

ร.ต.ท.หญิง ชนัญชิดา น้อยวิมล
อาจารย์ (สบ ๑ )