พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (พก.)

พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลกุมารเวชศาสตร์(พก.)

พ.ต.อ.หญิง เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.อ.หญิง ปาริชาติ จันทนพ
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต
อาจารย์(สบ๓)

ร.ต.ท.หญิง พลอยชมพู ปานปรุง

อาจารย์ (สบ ๑)