ฝ่ายอำนวยการ

 

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ กาญจนวิทย์

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง วาสนา เขมะพานิช

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ  กันเย

 สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง นาตยา นิลวงศ์

สารวัตรฝ่ายพัสดุและการเงิน

ร.ต.อ. จักรพงศ์ กิตติถิรกุล
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ

ร.ต.ต.เนติ กรีฉัตร
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ

ส.ต.ท.หญิง ธนัชชา  ดำแก้ว

ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ

ส.ต.ต.หญิง ดวงกมล สื่อศิริธำรงค์

ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ