ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.หญิง พรรณวสี บูรณากาญจน์

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.หญิง วาสนา เขมะพานิช

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ  กันเย

 สารวัตรฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง นาตยา นิลวงศ์

สารวัตรฝ่ายพัสดุและการเงิน

ร.ต.อ. จักรพงศ์ กิตติถิรกุล

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ

ส.ต.ท.หญิง ธนัชชา  ดำแก้ว

ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ