ฝ่ายพัฒนา ๑

พ.ต.อ.สฤษดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร

ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๑

พ.ต.ท. อุดมศักดิ์  จิตตธรรม

รอง ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๑

พ.ต.ท.หญิง เพ็ญสินี  อินทรภิรมย์
สารวัตรฝ่ายพัฒนา ๑ (ปฏิบัติราชการ)

พ.ต.ท. วรกฤศ  ยี่สาคร
สารวัตรฝ่ายพัฒนา ๑ (ปฏิบัติราชการ)

ร.ต.ท.หญิง พราวแพรว   ไพเราะ

รองสารวัตร ฝ่ายพัฒนา ๑

ด.ต.หญิง เพียงใจ บุญทอง
ผบ.หมู่-ลูกแถว

ส.ต.อ.หญิง เนตรนิตย์ มะพันธ์
ผบ.หมู่-ลูกแถว