ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษามุ่งสู่ขององค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์

๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน

๒. ผลผลิตทางการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการความรู้ขององค์การเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๓. การบริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประสิทธิผล

๔. มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

กลยุทธ์

๑. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน

๒. การพัฒนาระบบงานวิจัยและการจัดการความรู้

๓. การบริการวิชาการแก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

เป้าประสงค์

๑. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและดำเนินงานตามพันธกิจหลักขององค์กร๒. มีระบบกลไกและการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

กลยุทธ์

          ๑. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและดำเนินงานตามพันธกิจหลักขององค์กร       2. มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ      

          ๓. การบริหารจัดการงานอำนวยการที่มีประสิทธิภาพ

          4. การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

          5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          6. การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

7. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

          8. การพัฒนาระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

เป้าประสงค์  ข้าราชการตำรวจและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะด้านสุขภาพ

กลยุทธ์       เพิ่มสมรรถนะด้านสุขภาพแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว