ประกาศปิดรับสมัคร
เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องประเด็นกฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล : การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ ชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

Read more

ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องประเด็นกฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล : การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ประชุมวิชาการประจำปี

Read more

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่องขอยกเลิกการจัดหอพักผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฟังการ ประชุมออนไลน์ “เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บนแนวทาง Outcome-Based Eeducation” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายนโยบายและแผน สถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ประชาสัมพันธ์จากคณะอ

Read more