ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ปรับลดค่าลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 1- 3 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563