พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
รศ. (สบ ๕)
หัวหน้าภาควิชาหลักการพยาบาล (ลพ.)

พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท์
ผศ. (สบ ๕)

พ.ต.ท.หญิง เขมิกา ปาหา
อาจารย์ (สบ ๒)

ร.ต.อ.หญิง กุลวีณา ศิษยนเรนทร์
อาจารย์ (สบ ๑)

ร.ต.อ.หญิง สลิลทิพย์ ดีดพิณ
อาจารย์ (สบ ๑)