สำนักงานผู้บังคับการ

สำนักงานผู้บังคับการ

พล.ต.ต.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม
รองผู้บังคับการ ฝ่ายบริหาร

 

พ.ต.อ.หญิง ปภาณชุดา สุทธิแพทย์
รองผู้บังคับการ ฝ่ายวิชาการ