สำนักงานผู้บังคับการ

สำนักงานผู้บังคับการ

 

 

พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา   รอดมณี

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม
รองผู้บังคับการ ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้บังคับการ ฝ่ายวิชาการ