สำนักงานผู้บังคับการ

สำนักงานผู้บังคับการ

 

 

พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา   รอดมณี

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม
รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(๑)

 

พ.ต.อ.วราวุธ  เจียมสุข

รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(๒)

ร.ต.อ.หญิง ธีรศรา   มนตรีโพธิ์

นว.(สบ๑)