สำนักงานบังคับการ

สำนักงานบังคับการ

พล.ต.ต.หญิง ดร. นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

พ.ต.อ. วราวุธ เจียมสุข
รอง ผบก.

 

พ.ต.อ.หญิง ปภาณชุดา สุทธิแพทย์
รอง ผบก.