พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (พก.)

พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง
รศ.(สบ๕)
หัวหน้าภาคพยาบาลกุมารเวชศาสตร์(พก.)

พ.ต.อ.หญิง เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช
ผศ.(สบ๔)

พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ จันทนพ
อาจารย์(สบ๓)

พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต
อาจารย์(สบ๓)

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง กัลยาลักษณ์ ไชยศิริ