ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.หญิง พรรณวสี บูรณากาญจน์

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท. ชัยอนันท์ คุ้มภัย

รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.ท.หญิง นาตยา นิลวงศ์

สารวัตรฝ่ายพัสดุและการเงิน

พ.ต.ท. สิริวัฒน์  สิริพศตม์

 สารวัตรธุรการกำลังพล

ร.ต.อ.หญิง นาวา อันเสน

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ

ร.ต.อ. จักรพงศ์ กิตติถิรกุล

รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ

ด.ต.หญิง ภูพาน กินขุนทด

ผบ.หมู่-ลูกแถว

ส.ต.ต.หญิง ธนัชชา  ดำแก้ว

ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ