ฝ่ายพัฒนา ๒

ฝ่ายพัฒนา ๒

พ.ต.อ. ภัทราภรณ์ อิ่มเจริญกุล
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๒

พ.ต.ท.หญิง กนกอร เกรียงไกรวศิน
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง เนตรตรา คชเชนทร์
สว.ฝ่ายพัฒนา ๒

พ.ต.ท.หญิง กัญญา ทองแดง
สว.ฝ่ายพัฒนา ๒

ด.ต.หญิง ภารดี แก้วลาย
ผช. (ปท๑) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
(มาช่วยราชการ)

ส.ต.ท.ปฏิพัฒน์ คำจูมจัง
ผช. (ปท๑) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
(มาช่วยราชการ)