ฝ่ายพัฒนา ๒

ฝ่ายพัฒนา ๒

พ.ต.อ.หญิง ภัทราภรณ์ อิ่มเจริญกุล
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๒

พ.ต.ท.หญิง กนกอร เกรียงไกรวศิน
รองผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๒

พ.ต.ท.หญิง เนตรตรา คชเชนทร์
สารวัตรฝ่ายพัฒนา ๒

ว่าที่ พ.ต.ต. หญิง ประภาศิริ  สีน้อย

 สารวัตรฝ่ายพัฒนา ๒

ร.ต.ท.หญิง วิภา  ผลสมบูรณ์
รองสารวัตรฝ่ายพัฒนา ๑  ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายพัฒนา ๒

ด.ต.หญิง ภารดี แก้วลาย
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนา ๒