ฝ่ายพัฒนา ๒

ฝ่ายพัฒนา ๒

พ.ต.อ.หญิง ภัทราภรณ์ อิ่มเจริญกุล
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๒

พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา ตั้งทัพพ์ปภา
รองผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๒

พ.ต.ท. สุขุม โพธิ์มี
สารวัตรฝ่ายพัฒนา ๒

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.หญิง ภรณ์พิชยา  แก้วสิงห์
สารวัตรฝ่ายพัฒนา ๒

ด.ต.หญิง ภารดี แก้วลาย
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนา ๒

ส.ต.อ.หญิง รัชนีกร แสงเพ็ง
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนา ๒