ฝ่ายพัฒนา ๑

ฝ่ายพัฒนา ๑

พ.ต.อ.สฤษดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร

ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๑

พ.ต.ท. สุรชัย แก้วพิกุล

รอง ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนา ๑

พ.ต.ท. หญิง จิระพัชร์ หวังสุข
สารวัตรฝ่ายพัฒนา ๑ (ปฏิบัติราชการ)

พ.ต.ท.วสันต์    พรหมสุข

สารวัตร ฝ่ายพัฒนา ๑

ร.ต.ท.หญิง ชมนภัส ชำนาญดี

รองสารวัตรอำนวยการ ฝ่ายพัฒนา ๑

ด.ต.หญิง เพียงใจ บุญทอง
ผบ.หมู่-ลูกแถว

ส.ต.ต.หญิง พราวแพรว   ไพเราะ