เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการจัดก

Read more

กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑-๔ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดวันเปิด-ปิดภาคก

Read more

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID ๑๙ (ฉบับที่ ๔) (สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

Read more

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจฯ)(โครงการบุคคลทั่วไป) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยพยาบาล

Read more

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑-๔ ประจำปี ๒๔๖๓

ประกาศวิทยาลัยพยาบาล

Read more

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี ๒๔๖๓

ประกาศวิทยาลัยพยาบาล

Read more

ประกาศสภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ เรื่อง ค่ากิจกรรมนักศึกษาและค่ากิจกรรมต่างๆ

ระเบียบวิทยาลัยพยาบา

Read more

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ให้ผู้สมัครตรวจสอบยืนยันคะแนน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศวิทยาลัยพยา

Read more

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง เลื่อนการตรวจยืนยันผลคะแนน และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางวิชาการในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยพยาบาล

Read more