ประกาศสภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ เรื่อง ค่ากิจกรรมนักศึกษาและค่ากิจกรรมต่างๆ

ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยสภา นักศึกษาพยาบาลตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดที่ ๒ การดำเนินการ ส่วนที่ ๔ การเงินและงบประมาณ ข้อ ๑๗ ให้นักศึกษาพยาบาลตำรวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลชำระค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาตามอัตราที่วิทยาลัย พยาบาลตำรวจกำหนด จึงได้กำหนดอัตราค่ากิจกรรมต่างๆของนักศึกษาพยาบาลตำรวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ตามเอกสารด้านล่าง