ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ให้ผู้สมัครตรวจสอบยืนยันคะแนน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนการตรวจยืนยันผล คะแนน และประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางวิชาการในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอเลื่อนการตรวจยืนยัน คะแนน และประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางวิชาการออกไปก่อน นั้น

บัดนี้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด – ๑๙ เริ่มคลี่คลาย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จึงขอแจ้งกำหนดวันให้ผู้สมัครตรวจสอบผลคะแนน ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.thaijobjob.com โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบยืนยันผลคะแนน ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากไม่ทักท้วงหรือยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผลคะแนนตามที่ประกาศไว้ถูกต้อง ซึ่งวิทยาลัย พยาบาลตำรวจ จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางวิชาการให้เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ในวัน พฤหัสบดีที ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.go.th และ www.nursepolice.thaijobjob.com