พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๕๑ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอขอบคุณ คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์ ผู้รับบำเหน็จบำนาญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ให้เกียรติบรรยายถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์ ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Tags:

Comments are closed