ประกวดราคาซื้อโครงการจัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

 

Tags:

Comments are closed