ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงกา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัวทำสัญญาและชำระค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาล(โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ตัวสำรองครั้งที่3 ปี2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีส

Read more