ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ (ฉบับที่ ๒)(สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ )

ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ (ฉบับที่ ๒)(สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ )