การจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เรื่องการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19