กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓