กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑-๔ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑-๔ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓