เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID ๑๙ (ฉบับที่ ๔) (สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

Download Attachments

  • pdf 084512
    File size: 973 KB Downloads: 110
  • jpg 0001 (1)
    File size: 389 KB Downloads: 83