การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูต รประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 63