ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แก้ไขฉบับที่ ๑)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ

เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูต รประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แก้ไขฉบับที่ ๑)