ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑-๔ ประจำปี ๒๔๖๓

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ค่าลงทะเบียนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑-๔ ประจำปี ๒๔๖๓